Kursinnehåll:

Verbal och icke verbal kommunikation i yrkessammanhang med koppling till olika teorier om kommunikation.
Sociala medier och hur de används för att sprida och dela information samt skapa innehåll som andra kan delta i.
Mötesteknik och sammanträdesdokument, till exempel kallelser, dagordningar och protokoll.
Utformning av dokumentmallar enligt gällande standard.
Standardprogram för kommunikation, text- och bildbehandling, registerhantering, kalkylering, layout, informationssökning och sociala medier.
Metoder och tekniker för att utveckla och underlätta informationssökning, till exempel hur man tar till sig innehåll i dokument, instruktioner och andra texter samt hur man organiserar information.
Muntliga och skriftliga presentationer, till exempel en bransch-, produkt-, eller företagspresentation.Lagar och andra bestämmelser som gäller information och kommunikation, till exempel personuppgiftslagen, lagen om upphovsrätt och etiska regler inom området.
Ergonomi och arbetsmiljö, till exempel hur man skriver effektivt, arbetsplatsens utformning samt fysiska och psykosociala arbetsmiljöfrågor.

  • Sociala medier, till exempel hur forum för kommunikation med andra användare upprättas genom text, bild eller ljud.
  • Konstruktion och utformning, med text och design, av en enkel webbplats.
  • It-verktyg och applikationer som kan laddas ner för användning till särskilda ändamål, till exempel program för mobila enheter.
  • Databaser, till exempel hur de upprättas, används och underhålls.
  • Formulär, till exempel för enkäter och undersökningar.
  • Standardprogram för kommunikation, text- och bildbehandling, registerhantering, kalkylering, layout, informationssökning och sociala medier för yrkesmässig användning.
  • Datalagring och datasäkerhet.
  • Muntliga och skriftliga presentationer för yrkesmässiga sammanhang.
  • Miljö- och säkerhetsaspekter, ergonomi och etik inom verksamhetsområdet.

Kursinnehåll:

Affärsidé och entreprenörskap inom näthandelsområdet.
Teknikutveckling, till exempel köp via mobiltelefon.Sociala medier i marknadsföringsyfte.
Målgrupper, konkurrensmedel och kundanpassning.
Marknadsföring på internet.
Betalningssätt och betalningssystem.
Programvaror och annan utrustning för webbplatsproduktion.
Publiceringsverktyg för webbplatser på internet.
Enkel näthandelsplats på internet, till exempel webbplats med möjlighet för kunden att beställa varor eller tjänster via formulär.
Lagstiftning och säkerhetsfrågor.
Miljöaspekter, transporter och logistik.

Kursinnehåll:

Utvecklingsprocessen för ett webbtekniskt projekt: målsättningar, planering, specifikation av struktur och design, kodning, optimering, testning, dokumentation och uppföljning.
Märkspråk och deras inbördes roller, syntax och semantik – där det huvudsakliga innehållet är standarderna för (x)html och css
Bilder och media med alternativa format, optimering och tillgänglighet.
Uppnående av interoperabilitet genom att följa standarder och testa på olika användaragenter.
Kvalitetssäkring av applikationens funktion och validering av kodens kvalitet.
Lagar och andra bestämmelser som styr digital information.